Oznámení o ochraně osobních údajů - Informační systém EY Cyber Security Trophy

Úvod

Ve společnosti EY se zavazujeme dodržovat spravedlivé informační postupy, jejichž cílem je chránit vaše soukromí a zajistit ochranu vašich osobních údajů. Jsme přesvědčeni, že z volného toku informací, které jsou získávány a používány zodpovědně, má prospěch každý. Účelem tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů je popsat postupy ochrany osobních údajů, které společnost EY uplatňuje v souvislosti s informačním systémem vytvořeným za účelem podání a zpracování přihlášek soutěže EY Cyber Security Trophy (dále jen „systém“) ve vztahu ke všem osobám, jejichž osobní údaje jsou v systému zpracovávány a uchovávány.
Vaše osobní údaje můžeme v systému shromažďovat a zpracovávat pouze za následujících podmínek:

Používání systému

Poskytnutí vašich osobních údajů není povinné, nicméně odmítnutí poskytnout vaše osobní údaje nebo zpracování vašich osobních údajů bude mít za následek, že se nebudete moci soutěže EY Cyber Security Trophy zúčastnit.

Kdo je provozovatelem systému?

„EY“ zahrnuje jednu nebo více členských společností Ernst & Young Global Limited (EYG), z nichž každá je samostatným právním subjektem a každá je oprávněna jednat samostatně jako správce údajů. Subjektem, který při poskytování tohoto systému vystupuje jako správce údajů, kde budou vaše osobní údaje zpracovávány a uchovávány, je společnost Ernst & Young, s.r.o., členská společnost EYG. Informace, které do systému poskytnete, sdílí společnost Ernst & Young s.r.o. s jednou nebo více členskými společnostmi EYG, které se nacházejí kdekoli na světě (viz níže „Proč potřebujeme vaše informace?“). Každá z těchto členských společností bude společným správcem osobních údajů týkajících se její místní soutěže EY Cyber Security Trophy.
Databáze, v níž jsou uloženy všechny informace v rámci systému, se nachází v globálním datovém centru EY v Německu.

Jaké osobní údaje jsou v systému zpracovávány?

Osobní údaje shromažďované a zpracovávané v rámci systému se týkají uchazečů, sponzorů, porotců a osob EY (všech zaměstnanců, partnerů a smluvních partnerů zastupujících EY) odpovědných za správu systému:

I. Registrovaní kandidáti

Osobní údaje zpracovávané v systému týkající se uchazečů přihlášených do soutěže EY Cyber Security Trophy zahrnují jejich jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a název společnosti. Další osobní údaje obsažené v krátkém představení v rámci formuláře žádosti mohou zahrnovat další údaje, jako je např. počet let strávených ve společnosti.
Společnost EY si může vyžádat informace o přihlášeném uchazeči nebo jeho společnosti za účelem ověření nebo doplnění informací uvedených v přihlášce do soutěže EY Cyber Security Trophy (ověření spolehlivosti údajů). V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy může prověrka zahrnovat informace získané z veřejně dostupných zdrojů, např. (sociálních) médií, úvěrové historie, informací ze soudních a jiných dostupných veřejných rejstříků, informací z rejstříku trestů nebo informací získaných z externích zdrojů.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich předávání v systému

Společnost EY nepředává vaše osobní údaje třetím stranám (kromě níže uvedených), pokud k tomu nemáme váš souhlas nebo pokud to není vyžadováno platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje zpřístupníme pouze třetím stranám, které se písemně zavázaly zajistit odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů. V souvislosti s EY Cyber Security Trophy mají k vašim osobním údajům v systému přístup následující osoby:

  • Registrovaní uchazeči mají přístup (ke čtení, úpravám nebo tisku) k osobním údajům týkajícím se jejich vlastní přihlášky před odesláním příslušného formuláře do systému.
  • Porotci budou mít přístup k údajům za účelem prohlížení a hodnocení žádostí.
  • Jednotlivci EY na všech úrovních jsou povinni dodržovat řadu profesních standardů a podnikových směrnic, které upravují používání osobních údajů, s nimiž přicházejí do styku v rámci svých povinností a které se vztahují na osobní údaje týkající se uchazečů přihlášených do soutěže EY Cyber Security Trophy. Obecně platí, že informace o registrovaných kandidátech jsou k dispozici pouze těm osobám, které je potřebují znát, a to v přiměřeném rozsahu.

Výše popsaná přístupová práva se vztahují na předávání osobních údajů podle právních předpisů různých zemí (včetně zemí mimo Evropskou unii), ve kterých EY působí (sídlo společnosti EY najdete na adrese http://www.ey.com/ourlocations). EY bude vaše osobní údaje v systému zpracovávat v souladu s příslušnými právními a profesními předpisy dané země. EY má komplexní globální program ochrany osobních údajů, který zahrnuje Závaznou podnikovou politiku schválenou Evropskou unií (http://www.ey.com/gl/en/home/ey-data-protection-binding-corporate-rules-program).

Proč potřebujeme vaše informace?

Osobní údaje zpracovávané systémem budou primárně použity k podpoře vaší účasti v soutěži EY Cyber Security Trophy.

Kromě toho společnost EY čas od času používá osobní údaje k následujícím účelům:

  1. Pro účely výzkumu prováděného společností EY nebo ve spolupráci s jinými organizacemi v oblastech souvisejících se zabezpečením informací, a to souhrnně nebo anonymně.
  2. Pro účely pozvání některých registrovaných uchazečů na vybrané akce pořádané společností EY pro registrované uchazeče soutěže EY Cyber Security Trophy.
  3. Za účelem pozvání některých zapsaných uchazečů k účasti na průzkumech nebo studiích o vůdčích myšlenkách, které se zaměřují na témata související s bezpečností informací.
  4. Za účelem identifikace a kontaktování registrovaných uchazečů, kteří mohou mít prospěch z nabídky příslušných služeb EY nebo z představení jiných vedoucích pracovníků v oboru, kteří mohou mít zájem se s těmito registrovanými uchazeči setkat.
  5. Pro účely tvorby a publikování tiskových zpráv, marketingových materiálů, propagačních publikací, mediálních publikací a zpravodajství, videí a dalších materiálů souvisejících s EY Cyber Security Trophy, ať už pro interní nebo externí použití.

Ukládání dat

Osobní údaje v systému, např. kontaktní údaje účastníků, budou vymazány 10 let po skončení EY Cyber Security Trophy. Jediné informace o přihlášených kandidátech, které budou po uplynutí této doby uloženy, jsou jméno, společnost, s níž jsou spojeni, rok, v němž se zúčastnili soutěže EY Cyber Security Trophy, a dosažené umístění.

Citlivé osobní údaje

Citlivé osobní údaje odhalují váš rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu nebo údaje týkající se vašeho sexuálního života či sexuální orientace nebo v některých jurisdikcích trestné činy nebo odsouzení za trestné činy.

Společnost EY od vás prostřednictvím systému záměrně neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje a cílem systému není takové osobní údaje zpracovávat. Dále bychom rádi upozornili, že do volných textových polí by se nemělo vkládat nadměrné množství osobních údajů (včetně citlivých osobních údajů) a/nebo důvěrných informací o klientech.

Přístup, oprava, výmaz, omezení zpracování nebo přenositelnost údajů

Podle zákona máte právo požadovat podrobnosti o osobních údajích, které o vás společnost EY uchovává.

Pokud si přejete potvrdit, zda jsou vaše osobní údaje v systému zpracovávány, nebo potřebujete přístup ke svým osobním údajům v systému, zašlete nám prosím svou žádost na následující e-mailovou adresu: dataprotection@cz.ey.com.

Pokud si přejete potvrdit přesnost a aktuálnost svých osobních údajů nebo požádat o opravu, výmaz či omezení jejich zpracování nebo si vyžádat kopii svých osobních údajů ve snadno přenosném formátu, zašlete prosím e-mail na adresu: dataprotection@cz.ey.com.

Zabezpečení

Společnost EY se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Disponuje technickými a organizačními prostředky, které chrání a zabezpečují vaše osobní údaje před vyzrazením a zabraňují neoprávněnému přístupu k nim. Všechny společnosti EY a její třetí strany, které se podílejí na zpracování vašich osobních údajů, jsou povinny dodržovat důvěrnost vašich osobních údajů.

Stížnosti

Pokud se obáváte, že společnost EY porušila právní předpisy o ochraně osobních údajů nebo jiné předpisy, napište prosím na e-mailovou adresu dataprotection@cz.ey.com. Odpovědná osoba vaši žádost prošetří a bude vás informovat o tom, jak bude vaše stížnost vyřízena a vyřešena.
Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým společnost EY vyřídila vaši stížnost, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se také obrátit na příslušný soud.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo se domníváte, že toto Oznámení o ochraně osobních údajů neřeší vaše obavy, zašlete prosím e-mail na adresu: dataprotection@cz.ey.com nebo kontaktní e-mail na adresu eyeso@cz.ey.com.Kontaktní údaje správce údajů v České republice je Ernst & Young, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, Česká republika, tel.: + +420 225 335 111.

Potvrzení

Jakmile elektronicky potvrdíte seznámení se s podmínkami uvedenými v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, budou tyto považovány za účinné a zůstanou v platnosti po dobu vaší účasti v soutěži EY Cyber Security Trophy i po jejím skončení v souladu s výše uvedeným oddílem o uchovávání údajů.

Kontakt

Zakladatel a organizátor soutěže

Ernst & Young, s. r. o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha
Česká republika
eyeso@cz.ey.com

EY Česká republika
EY Consulting (ENG)
EY Cybersecurity (ENG)

Juraj Richter
Manager, Advisory
juraj.richter@sk.ey.com
+421 910 820 827

Jan Pich
Manager, Technology Consulting
jan.pich@cz.ey.com
+420 720 733 210

Mediální partneři

Označení EY se vztahuje na globální organizaci společností, jejíž řídící společností je britská Ernst & Young Global Limited.
Každá členská společnost je samostatným právním subjektem. Společnost Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby přímo klientům.

Informace o souborech cookie