Všeobecné podmínky pro soutěž EY Cyber Security Trophy v České republice

1. Obecné podmínky

Použití informací – beru na vědomí, že informace a materiály poskytnuté mým jménem v této přihlášce budou použity v souvislosti se soutěží EY Cyber Security Trophy (i) společností Ernst & Young, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Florenc, Česko, IČO: 26705338 (dále jen „EY“) a členy nezávislé poroty soutěže EY Cyber Security Trophy za účelem posouzení přihlášky a vydání tiskové zprávy v případě, že budu vybrán(a) jako jedna/jeden z vítězů soutěže EY Cyber Security Trophy; (ii) vybranými sponzory soutěže EY Cyber Security Trophy za účelem jejich účasti na návštěvách společností, pro účely průzkumu, marketingové účely a další aktivity související se soutěží EY Cyber Security Trophy; (iii) členskými společnostmi globální sítě Ernst & Young („EYG“) („členské společnosti“) za účelem projednání potenciálních obchodních příležitostí, pro výzkumné a marketingové účely. Tímto souhlasím s použitím těchto informací pro účely a na dobu stanovenou v Oznámení o ochraně osobních údajů informačního systému EY Cyber Security Trophy a prohlašuji, že jsem získal/a veškerá oprávnění, souhlasy nebo výjimky, které jsou pro tyto účely nezbytné. Dále souhlasím s použitím těchto informací pro výzkumné, vzdělávací nebo jiné účely za předpokladu, že takové použití neodhalí mou totožnost ani totožnost společnosti, kterou zastupuji, a to i jiným než výše uvedeným subjektům.

Ověřování informací – beru na vědomí, zmocňuji a souhlasím s tím, že v souvislosti s mou účastí v soutěži EY Cyber Security Trophy mohou členské společnosti EY a/nebo třetí strany jednající jejich jménem vyhledávat informace o mně nebo společnosti, kterou zastupuji, aby potvrdily nebo doplnily informace uvedené v této přihlášce, a to (i) vyhledáváním ve veřejně dostupných zdrojích (mimo jiné včetně informací dostupných na sociálních sítích nebo obecně na internetu a stejně tak informací dostupných ze soudních, správních či jiných záznamů) a/nebo (ii) ověřením informací o mém vzdělání, úvěrové historii nebo trestní minulosti. Povoluji všem příslušným osobám, zejm. pak vzdělávacím institucím, aby poskytly společnosti EY, členským společnostem a/nebo třetím stranám jednajícím jejich jménem veškeré informace o mém vzdělání.

Zproštění odpovědnosti – Vzhledem k mé účasti v soutěži EY Cyber Security Trophy tímto za sebe a své nástupce zcela zprošťuji odpovědnosti (i) společnost EY a členské společnosti; (ii) partnery, zaměstnance, zástupce, nominované osoby, akcionáře, společníky, nástupce a postupníky všech výše uvedených společností; a (iii) členy nezávislé poroty soutěže EY Cyber Security Trophy z jakýchkoli povinností, závazků, nároků, žalob, škod, nákladů nebo výdajů jakékoli povahy, které vznikly v souvislosti s mou účastí v soutěži EY Cyber Security Trophy nebo s ní jakkoli souvisejí, včetně (bez omezení) těch týkajících se jakýchkoli informací nebo materiálů poskytnutých v souvislosti s touto přihláškou; přezkoumání informací týkajících se mé účasti v soutěži EY Cyber Security Trophy; veškerých akcí, ceremoniálů nebo propagačních aktivit souvisejících s touto soutěží a/nebo mou účastí v této soutěži; a včetně rozhodnutí nezávislých porotců v souvislosti s přihláškou a/nebo mou účastí v soutěži EY Cyber Security Trophy.

Použití fotografií atd. – V případě, že se stanu jedním z vítězů soutěže EY Cyber Security Trophy, uděluji tímto společnosti EY, jejím členským společnostem a osobám jednajícím jménem výše uvedených subjektů nevýhradní a převoditelné právo, nikoli však povinnost, volně používat, upravovat, zveřejňovat a reprodukovat mé jméno a další vyobrazení, mimo jiné včetně mých životopisných údajů, obrázků, portrétů, fotografií a filmů, videa, nahrávky mého hlasu nebo jakákoli písemná prohlášení, která poskytnu v souvislosti s EY Cyber Security Trophy, mimo jiné pro účely přípravy a zveřejnění marketingových materiálů, propagačních publikací, mediálních publikací a zpravodajství, obrázků a dalších materiálů, které mohou být určeny interním nebo externím příjemcům. Souhlasím s tím, že mně ani společnosti, kterou zastupuji, nebude za takové použití náležet žádná náhrada.

Omezení odpovědnosti – prohlašuji, že společnost EY, její členské společnosti, jejich subdodavatelé ani členové nezávislé poroty soutěže EY Cyber Security Trophy nenesou vůči mně, společnosti, kterou zastupuji, ani přidruženým společnostem (ani jejich příslušným nástupcům či oprávněným postupníkům) odpovědnost za jakékoli následné, náhodné nebo nepřímé škody, ani újmu (včetně ušlého zisku, ztráty dat, poškození dobré pověsti) v souvislosti s EY Cyber Security Trophy, ať už odpovědnost vyplývá z porušení smlouvy nebo protiprávního jednání.

Rozhodné právo – tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky a jakékoli spory nebo nároky vyplývající z mé účasti v soutěži EY Cyber Security Trophy nebo s ní související podléhají výlučné pravomoci soudů České republiky.

Zrušení – beru na vědomí, že ocenění EY Cyber Security Trophy a moje možnost vystupovat jako jeden z vítězů EY Cyber Security Trophy může být kdykoliv zrušena a ukončena, pokud se dopustím nebo budu považován/a za osobu, která se dopustila činností, jež by mohly negativně ovlivnit soutěž EY Cyber Security Trophy či dobré jméno EY či členské společnosti.

Změny – souhlasím s tím, že společnost EY je oprávněna kdykoliv provést jakékoli organizační změny a kdykoli zkrátit, prodloužit, pozastavit nebo ukončit EY Cyber Security Trophy bez náhrady. Souhlasím s tím, že společnost EY je oprávněna kdykoli změnit pravidla soutěže EY Cyber Security Trophy, přičemž případné aktualizované znění pravidel soutěže EY Cyber Security Trophy (se zapracovanými změnami) zveřejní EY stejným způsobem jako původní pravidla soutěže EY Cyber Security Trophy.

Náklady – souhlasím s tím, že společnost EY mi nebude hradit žádné náklady ani poplatky, které mi mohou vzniknout v důsledku mojí účasti v soutěži EY Cyber Security Trophy.

2. Pravidla účasti

Soutěže EY Cyber Security Trophy se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice republice nebo právnické osoby se sídlem v České republice, které působí v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a etického hackingu, a to prostřednictvím registračního/nominačního formuláře nebo zasláním přihlášky/nominace na e-mailovou adresu eyeso@cz.ey.com do 30.9.2022.

  • Ze soutěže jsou vyloučeni partneři soutěže, sponzoři, členové poroty a národní vítězové předchozích ročníků.
  • Účast v soutěži je bezplatná.
  • Porota a kritéria hodnocení: Hodnotící porota je složena z odborníků v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a etického hackingu. Jednotlivé soutěžící hodnotí na základě poskytnutých informací a podle následujících kritérií: realizované projekty, postupy a procesy, úspěchy, inovace, poctivost a bezúhonnost, technické dovednosti, vzdělání.


Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni v říjnu 2022.

Kontakt

Zakladatel a organizátor soutěže

Ernst & Young, s. r. o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha
Česká republika
eyeso@cz.ey.com

EY Česká republika
EY Consulting (ENG)
EY Cybersecurity (ENG)

Juraj Richter
Manager, Advisory
juraj.richter@sk.ey.com
+421 910 820 827

Jan Pich
Manager, Technology Consulting
jan.pich@cz.ey.com
+420 720 733 210

Mediální partneři

Označení EY se vztahuje na globální organizaci společností, jejíž řídící společností je britská Ernst & Young Global Limited.
Každá členská společnost je samostatným právním subjektem. Společnost Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby přímo klientům.

Informace o souborech cookie